»  Zasady współpracy


cena: pow:
Licznik odwiedzin: 62365


Projekty domów

PODSTAWY WIEDZY O NIERUCHOMOŚCI :


Zanim zdecydujesz ostatecznie o zbyciu lub pozyskaniu praw do nieruchomości, które posiadasz lub pragniesz posiadać, pomyśl chociaż przez moment o tym, jak wielkiej wagi decyzję przyszło ci podjąć w sytuacji gdy zdałeś sobie z tego sprawę, że nieruchomość to przede wszystkim cząstka naszej ziemskiej planety.


Z punktu widzenia ekonomii :

NIERUCHOMOŚĆ – TO DOBRO,

KTÓRE ISTNIEJĄC NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, TWORZY FUNDAMENTALNE PODSTAWY DLA FUNKCJONOWANIA I KSZTAŁTOWANIA CAŁEJ GOSPODARKI NARODOWEJ, GENERUJĄC PRZYCHODY WŁAŚCICIELOM, UŻYTKOWNIKOM, POŚREDNIKOM, SAMORZĄDOM TERYTORIALNYM ORAZ SKARBOWI PAŃSTWA .


W sensie prawnym –

a/ wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami :

PRZEZ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ

NALEŻY ROZUMIEĆ GRUNT WRAZ Z CZĘŚCIAMI SKŁADOWYMI, Z WYŁĄCZENIEM BUDYNKÓW I LOKALI, JEŻELI STANOWIĄ ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI .


b/ wynikającym z ustawy Kodeks Cywilny :

NIERUCHOMOŚCIAMI SĄ CZĘŚCI POWIERZCHNI ZIEMSKIEJ

STANOWIĄCE ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ( GRUNTY ), JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI TRWALE Z GRUNTEM ZWIĄZANE LUB CZĘŚCI TAKICH BUDYNKÓW, JEŻELI NA MOCY PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH STANOWIĄ ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI .


Reasumując :

NIERUCHOMOŚĆ, POSIADAJĄC TAKIE CECHY JAK RZADKOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ ORAZ PEŁNIĄC GŁÓWNIE FUNKCJE KONSUMPCYJNE, PRODUKCYJNO – USŁUGOWE, RYNKOWE ( HANDLOWE ), CZY TEŻ FISKALNE, JEST DOBREM MATERIALNYM NAJWYŻSZEJ RANGI, DLATEGO TEŻ, DOCENIAJĄC WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI I JEJ WYJĄTKOWĄ ROLĘ W KSZTAŁTOWANIU BYTU LUDZKOŚCI, CZŁOWIEK USTANOWIŁ DLA NIEJ SZCZEGÓLNE PRAWA I OBJĄŁ JĄ STARANNĄ OCHRONĄ .ZASADY WSPÓŁPRACY Z NAMI :


Osoby zainteresowane pośrednictwem naszego biura nieruchomości mogą zgłaszać oferty także bezpośrednio, składając wypełnione formularze w siedzibie firmy PUPH   "F-S", w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17 i w soboty w godzinach 10-13.

Bezpośredni kontakt: 

pn - pt w godzinach 9 - 17 i w soboty 9 - 13.

tel.: 071/310 29 96 (tel/fax), 071/310 33 27 (tel/fax) oraz telefon komórkowy 0/501 507 340.

Nasza reakcja na Państwa ofertę zawartą w formularzu zgłoszeniowym - to maksimum 3 dni.

    Preferowaną, ogólnie przyjętą zasadą przez biura nieruchomości, jest zawieranie umów na wyłączność w zakresie pośrednictwa sprzedaży (zamiany, wynajmu) nieruchomości, dlatego też proponujemy Państwu przede wszystkim tą formę wzajemnej współpracy. Umowa taka zawierana jest na czas określony (zazwyczaj na okres nie krótszy niż 12 miesięcy), pozwalając pośrednikowi na szersze i bardziej efektywne eksponowanie powierzonej do obrotu nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość znajdzie się między innymi w sieci internetowej, na naszej stronie o adresach www.fsnieruchomosci.com lub www.fsnieruchomosci.pl oraz www.nieruchomosciwroclaw.com, również www.fs-n.com, a także na stronie lokalnego rynku nieruchomości, pod adresem www.lrn.pl,oraz na stronie regionalnego rynku nieruchomości, pod adresem www.rrn.pl, i ponadto na stronie krajowego rynku nieruchomości, pod adresem www.krn.net.pl, a w razie potrzeby może być w ramach współpracy przekazana do prezentacji innym biurom działającym na rynku nieruchomości, posiadającym potencjalnych klientów klientów zainteresowanych tutejszym obszarem.

      Jawność oferty oraz jej profesjonalne przygotowanie i wyeksponowanie przez naszą firmę, wpływa wydatnie na skrócenie okresu oczekiwania na konkretnego nabywcę. Można oczywiście również zawrzeć taką umowę pośrednictwa bez klauzuli wyłączności, przy czym należy mieć świadomość że jej skuteczność ograniczona będzie mniej otwartą formą eksponowania nieruchomości i w związku z tym, trudniejszym pozyskiwaniem nabywcy. Umowy te zawierane są na czas nieokreślony, z możliwością ich wypowiedzenia w terminie jednego miesiąca, przez każdą ze stron.

    W celu zawarcia umowy pośrednictwa na sprzedaż (zamianę, wynajem) nieruchomości, należy dostarczyć do tutejszego biura oryginały dokumentów, określające daną nieruchomość (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wykaz zmian gruntowych, decyzję o podziale działki, zaświadczenie ze S.M. itp.) i jej przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wypis z planu miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy) oraz posiadane do niej prawa (akt notarialny nabycia, odpis księgi wieczystej, zaświadczenie ze S.M., sądowe postanowienie o nabyciu spadku itp.). W biurze wykonane zostaną potwierdzone kopie w/w dokumentów, dając tym samym przyszłemu nabywcy gwarancję ich autentyczności. Potwierdzenie zgodności kopii z oryginałami (egzemplarzy pozostawionych dla potrzeb biura) wykonywane jest bezpłatnie. Przy zawieraniu umów zlecających nam pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.

      Należna, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, prowizja z tytułu wykonania przez licencjonowanego pośrednika określonych czynności prowadzących do zawarcia transakcji, płatna jest wyłącznie w wysokości i w sposób określony w umowie zawartej w formie pisemnej, co z reguły następuje częściowo, bądź to przy umowie przedwstępnej, zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej, a także przy warunkowej umowie sprzedaży, lub w całości, przy zawarciu umowy właściwej w postaci aktu notarialnego.

     Ponadto sporządzamy na zlecenie, umowy cywilno - prawne dotyczące transakcji w obrocie nieruchomościami (także takich, które zawierane są bez naszego pośrednictwa), z wyłączeniem umów będących z mocy prawa wyłącznie w gestii kancelarii notarialnych.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
strona główna o firmie kontakt mapa dojazdowa linki kredyty aktualności zasady współpracy
Copyright © 2006